CENÍK PRÁVNÍCH SLUŽEB

Odměnu advokáta lze rozčlenit na odměnu smluvní nebo odměnu mimosmluvní.

Smluvní odměna

Smluvní odměna za poskytování právních služeb záleží na dohodě advokáta s klientem a je většinou písemně sjednána ve smlouvě o poskytování právních služeb. Smluvní odměna je sjednávána zejména s ohledem na právní a časovou náročnost poskytované právní služby, a to s tím, že se advokát vždy snaží zohlednit finanční možnosti klienta.

Smluvní odměna může mít podobu odměny časové, úkonové, paušální, či se může jednat o odměnu podílovou.

Odměna časová

Časová odměna odráží čas advokáta strávený na konkrétní kauze. Celková odměna je násobkem sjednané hodinové sazby advokáta a počtu hodin, které advokát skutečně strávil na poskytnutí dané právní služby. Hodinová sazba advokáta naší kanceláře se pohybuje, v závislosti na obtížnosti případu, v rozmezí od 1 500 Kč do 2 500 Kč za hodinu. Při sjednávání časové odměny zohledňuje naše kancelář též finanční možnosti klienta, jak je uvedeno výše.

Výhoda: V případě snadného a rychlého vyřešení problému se poměrně snižuje částka vyúčtovaná za takto rychle poskytnutou právní službu.

Odměna úkonová

Odměna úkonová je stanovena pevnou sazbou za provedení určitého úkonu právní služby. Za úkon právní služby se považuje např.: příprava a převzetí právního zastoupení nebo obhajoby, písemné podání soudu – žaloba, odvolání, vyjádření, účast na soudním jednání, apod. (výčet právních úkonů naleznete v § 11 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, v platném znění).

Výhoda: Přesně víte, jakou částku zaplatíte na odměně advokáta např. za sepsání žaloby, za účast advokáta na jednání u soudu, apod.; není rozhodné, jak dlouhou dobu advokát nad provedením úkonu právní služby stráví.

Odměna paušální

Odměna paušální se sjednává mezi advokátem a klientem pevnou částkou, a to za vyřízení buď jedné konkrétní záležitosti, nebo při pravidelném řešení více záležitostí určitého rozsahu. Paušální odměna je splatná zpravidla měsíčně. Paušální odměna je vhodná pro ty z Vás, kterým jsou pravidelně poskytovány právní služby v určitém obdobném rozsahu (nejčastěji se jedná o právnické osoby).

Výhoda: Předvídatelnost výdajů za poskytované právní služby.

Podílová odměna

Podstata podílové odměny spočívá ve stanovení odměny jakožto podílu z předmětu věci nebo z výsledku řízení (tj. procentem z ve věci přiznaného nároku). Při sjednání této odměny máte jistotu, že nebudete v důsledku nečekaných komplikací platit více, než jste předpokládali.

Mimosmluvní odměna

Nesjedná-li advokát s klientem smluvní odměnu nebo způsob jejího výpočtu, jak je tato popsána výše, určuje se odměna advokáta podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, v platném znění.

Ověření pravosti podpisu

Odměna v případě ověření pravosti podpisu na listině: 30 Kč

Další informace

Vedle odměny má advokát právo na úhradu hotových výdajů (soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky, odborná vyjádření, překlady a další) a na náhradu za promeškaný čas.

V případě, že je advokát plátcem DPH, je odměna navýšena o příslušnou DPH dle platných právních předpisů.

NAŠE SLUŽBY

Nabízíme široké možnosti právní pomoci a poradenství pro fyzické i právnické osoby.

Podání žaloby či jiného návrhu k soudu nebo správnímu orgánu

Komplexní řešení převodů nemovitých i movitých věcí včetně realizace advokátní úschovy

Vypracování či revize smluv a jiných právních dokumentů

Právní servis pro obchodní společnosti, družstva, SVJ a spolky

Zastupování v soudním nebo správním řízení

Poradenství v rámci rodinného práva (včetně rozvodu manželství)

Poradenství v oblasti
pracovního práva

Právní pomoc s vymáháním
pohledávek od dlužníků

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Máte-li zájem o naše právní služby nebo máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat.